หน่วยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

หน่วยโรงเรียนบ้านหนองขาม

หน่วยโรงเรียนวัดบ้านเลือก

หน่วยโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

หน่วยโรงเรียนบ้านทุ่งแจ้ง

หน่วยโรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน

หน่วยโรงเรียนวัดป่าไก่

หน่วยโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

หน่วยโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้

หน่วยโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หน่วยโรงเรียนบ้านสันดอน

หน่วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎ์อุปถัมภ์

หน่วยโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา

หน่วยโรงเรียนบ้านเบิกไพร

หน่วยโรงเรียนวังมะนาว

หน่วยโรงเรียนห้วยยางโทน

หน่วยโรงเรียนบ้านพุเกตุ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555